Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů

1.1
Provozovatelem internetových stránek a správce osobních údajů je společnost FACTORY 63 s.r.o., IČ 05510970, se sídlem Malostranské náměstí 5/28, 118 00, Praha 1 – Malá Strana, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisová značka: C 264915, (dále jen „správce“). Kontaktní údaje na zástupce správce naleznete v části 7 níže.

1.2
Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné a jejich ochraně věnuje zvláštní pozornost. Správce osobní údaje shromažďuje zejména prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://www.medicalzone.cz/ (dále jen „internetové stránky“), nebo případně i prostřednictvím fyzicky vyplněných formulářů v prostorech provozovny správce.

1.3
Než začnete internetové stránky používat, přečtěte si, prosím, pečlivě tyto zásady ochrany osobních údajů, ve kterých je vysvětleno, jakým způsobem správce zpracovává Vaše osobní údaje a jakým způsobem jsou využívány cookies. Využíváním těchto internetových stránek berete tyto zásady a podmínky na vědomí a souhlasíte s nimi. Chcete-li používat internetové stránky musíte mít alespoň 15 let.

1.4
Osobní údaje získané během návštěv na internetových stránkách jsou správcem zpracovávány a je s nimi nakládáno v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů Internetové stránky mohou rovněž obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran (zejména např. licencovaných rezervačních systémů). Mějte, prosím, na paměti, že internetové stránky třetích stran mají svá vlastní pravidla ochrany osobních údajů a před použitím internetových stránek doporučujeme prostudovat jejich pravidla užívání a zpracování osobních údajů. Společnost správce nenese žádnou odpovědnost za internetové stránky třetích stran nebo jejich obsah.

1.5
Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou vymezeny dále v části 2.

1.6
Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2. Zpracovávané údaje

2.1
Správce omezuje množství a typ údajů, které shromažďuje a/nebo zpracovává od vás nebo ve vztahu k vám, na ty, které jsou nezbytné pro identifikovaný účel zpracování a tudíž zpracovává vždy všechny uvedené údaje. Správce neshromažďuje určité údaje, pokud nejsou dobrovolně poskytnuty. Správce dále uvádí přehlednou tabulku ohledně účelu a právního základu oprávnění zpracovávat následující osobní údaje:
2.1.1
Údaje vedoucí k přímé identifikaci osoby a kontaktní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, bydliště, datum narození;
2.1.2
Informace o objednaných službách: informace o službách a procedurách, včetně jejich zakoupení, údaje pro marketing;
2.1.3
Dotazovací údaje: informace obsažené v jakémkoli dotazu, který nám předložíte ohledně produktů a/nebo služeb nebo přístupu k vašim údajům.
2.1.4
Údaje získané pomocí cookies: pro bližší informace viz část 5 níže

Body níže jsou rozdělené dle účelu a právního základu, dle kategorií osobních údajů (viz výše), dle kategorií subjektu údajů a dle kategorií příjemců. Informace o době uchování jsou připojena níže.

Č. Účel zpracování a právní základ zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců
1. Objednávání a poskytování služeb a rezervace termínu služeb v rozsahu v kterém nejsou služby poskytované odkazem na internetové stránky třetích stran. Údaje jsou získávané zejména na základě formulářů nacházejících se na internetových stránkách nebo případně vyplněných v rámci provozovny správce. Právním základem tohoto zpracování je zpracování nezbytné pro plnění smluvního vztahu, jejíž stranou je subjekt údajů, případně pro přijetí opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů a oprávněný zájem společnosti správce (viz čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR). • Údaje vedoucí k přímé identifikaci osoby a kontaktní údaje • Informace o objednaných službách • Dotazovací údaje • Údaje získané pomocí cookies zákazníci n/a
2. Informace, které nám poskytnete prostřednictvím internetových stránek, a informace obsažené nebo související s jakoukoli komunikací prostřednictvím internetových stránek. Tyto údaje mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na komunikační obsah a metadata spojená s komunikací a případně vaši odpověď. Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem společnosti správce (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). • Informace o objednaných službách • Dotazovací údaje • Údaje získané pomocí cookies
3. Zpracování údajů pro potřeby evidence zákazníků, informací o chování zákazníků nebo jiné statistické účely. . Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem společnosti správce (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). • Údaje vedoucí k přímé identifikaci osoby a kontaktní údaje • Informace o objednaných službách • Údaje získané pomocí cookies zákazníci návštěvníci stránek n/a
4. Zpracování údajů pro přímý marketing a pro zasílání obchodních sdělení na základě již poskytnutých služeb. Právním základem tohoto zpracování je souhlas subjektu údajů (viz čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), jak je dále uvedeno v části 3; a případně i oprávněný zájem společnosti správce (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti). • Údaje vedoucí k přímé identifikaci osoby a kontaktní údaje • Informace o objednaných službách zákazníci n/a
5. Plnění právních povinností společnosti správce vyplývající z účetní a daňové legislativy, je-li zpracování relevantní (tj. v rámci evidence účetnictví), jakož i určení, výkon a obhajobu právních nároků. Právním základem tohoto zpracování je splnění právní povinnosti, která se na společnost správce vztahuje (viz čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). • Údaje vedoucí k přímé identifikaci osoby a kontaktní údaje • Informace o objednaných službách n/a Orgány příslušné k zpracování údajů k daňovým a účetním účelům.

2.2
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, poskytnutí služby apod. (a dále nejvýše po dobu 5 let v případě využití poskytnutých služeb), dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

2.3
Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek. Nepoužíváme automatizované rozhodování, které má právní účinky nebo podobně významné účinky. Můžeme však provádět základní profilování tj. analýzu informací o objednaných službách, případně chování našich zákazníků na internetových stránkách, a to k pochopení, jak můžeme zlepšit naše služby, a to na základě našeho oprávněného zájmu. Nezakládáme profilování na zvláštních kategoriích osobních údajů.

3. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

3.1
Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, je společnost správce oprávněna zpracovávat osobní údaje za jakýmkoli účelem specifikovaným v příslušném souhlasu. Právním základem tohoto zpracování je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (viz čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Subjekt souhlasí se zpracováním (i) údajů vedoucích k přímé identifikaci osoby a kontaktních údajů; (ii) informací o objednaných službách; zejména pro účely:

3.1.1
cíleného marketingu, kterými jsou realizace marketingových aktivit a zasílání obchodních sdělení či pozvánek na akce pořádané společností správce.

3.2
Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné. Případné neudělení souhlasu nebude mít pro subjekt údajů žádné nepříznivé následky. Souhlas může být kdykoli odvolán.

4. Práva subjektu údajů

4.1
Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
4.1.1
právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
4.1.2
právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
4.1.3
právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
4.1.4
právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
4.1.5
právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
4.1.6
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
4.1.7
právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

5. Cookies

5.1
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

5.2
Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

5.2.1
Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
5.2.2
Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

5.3
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

5.4
Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

5.5
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, můžou být sdíleny s našimi partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas s možným propojením následujících služeb (v případě, že je tato funkcionalita obsažena na stránkách):

5.5.1 – Google
5.5.2 – Facebook
5.5.3 – Twitter
5.5.4 – Instagram

5.6
Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

6. Předávání do třetích zemí

6.1
Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

7. Informace a otázky

7.1
Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách https://www.medicalzone.cz/ nebo prostřednictvím e-mailu na info@medicalzone.cz

7.2
I v případě stížností máš možnost obrátit se na správce emailem nebo písemně na adresu sídla, nebo na příslušný dozorový úřad. Příslušný je dozorový úřad pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz.